POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy, kto korzysta z Ultra Trail Academy, powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem Ultra Trail Academy.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piotr Weinert z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Pszczyńskiej 54, 43-190 Mikołów, NIP: 6351269110, REGON: 276686791. 
1.2. Podmiot danych osobowych może skontaktować się z Usługodawcą, będącym administratorem danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: Wojciech.weinert@gmail.com.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez osobę, której dane dotyczą, w formularzu rejestrowym, kontaktowym lub innym. Przetwarzanie danych osobowych, które przetwarza Usługodawca, może dotyczyć w szczególności: imienia i nazwiska, adresu miejscowego, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, wizerunku, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, adresu IP komputera, identyfikatorów kanałów social media, danych zbieranych przez Google Analytics oraz Facebook Pixel, innych danych dobrowolnie podanych przez daną osobę. 

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu uniemożliwi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Charakter działań podejmowanych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy. 

2.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach: 
cel przetwarzania:      kontakt mailowy z osobami, których dane dotyczą, odpowiedzi na wiadomości e-mail    
zakres danych:           adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza lub wiadomości e-mail      
podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą    
okres przetwarzania danych:do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą 

cel przetwarzania: kontakt telefoniczny z osobami, których dane dotyczą       
zakres danych:numer telefonu, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie podczas rozmowy
podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą    
okres przetwarzania danych:do czasu zakończenia rozmowy lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą 

cel przetwarzania: kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowego       
zakres danych:adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym
podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą             
okres przetwarzania danych:do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą 

cel przetwarzania: wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych           
zakres danych:imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawa          
okres przetwarzania danych:przez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa 

cel przetwarzania: badanie ruchu w Serwisie      
zakres danych:adres IP, pliki cookies
podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą           
okres przetwarzania danych:do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą     

cel przetwarzania: współpraca z osobami trzecimi, w tym trenerami    
zakres danych:imię, nazwisko, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu 
podstawa prawna przetwarzania:     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy             
okres przetwarzania danych: do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umów dot. współpracy 

cel przetwarzania: zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży        
zakres danych:imię, nazwisko, e-mail, numer rachunku bankowego, adres do doręczeń, NIP, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej   podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy        
okres przetwarzania danych: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży 

cel przetwarzania: obsługa reklamacji i zwrotów           
zakres danych:imię, nazwisko, e-mail, numer rachunku bankowego, adres do doręczeń, NIP, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej   
podstawa prawna przetwarzania:Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy polegający na rozpatrywaniu reklamacji oraz innych skarg Użytkowników          
okres przetwarzania danych:do czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą 

cel przetwarzania: wysyłka Newslettera  
zakres danych: adres e-mail    
podstawa prawna przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarcie umowy           
okres przetwarzania danych:Do momentu utraty przydatności danych lub rozwiązania umowy, której przedmiotem jest wysyłka Newslettera  

2.4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez daną osobę z usług świadczonych przez Usługodawcę lub funkcjonalności Serwisu niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności. 

2.5. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, w szczególności do USA, następować będzie w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno Usługodawca, jak kontrahenci Usługodawcy zobowiązują się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych Usługodawca dokonuje weryfikacji każdego ze swoich kontrahentów, który będzie mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników, jak również ocenia, czy państwo, do którego trafiają dane osobowe Użytkowników pozwala na egzekwowanie praw oraz zapewnia Użytkownikom skuteczne środki ochrony prawnej. 

2.6. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie danych osobowych Użytkowników do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji. 

2.7. Jeśli nie będzie możliwym zastosowanie standardowych klauzul umownych i brak będzie decyzji Komisji Europejskiej, wówczas przekazywanie danych osobowych Użytkowników będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, która została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub wprowadzenie w życie środków przedumownych. Również w tej sytuacji Usługodawca dokonuje wnikliwej weryfikacji każdego ze swoich kontrahentów, który będzie mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo. 

2.8. W każdym wypadku przekazywania danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego Użytkownik jest uprawniony do uzyskania kopii tych danych.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu wykonywania usługi.  Odbiorcami danych Użytkownika, mogą być w szczególności: podmioty świadczące Usługi IOT, dostawca hostingu dla Serwisu, operator poczty elektronicznej (e-mail), firma programistyczna, dostawca oprogramowania CRM, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, księgowość, kancelaria prawna, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez Usługodawcę w bieżącej działalności, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służba bezpieczeństwa) uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3.3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy. 

3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę, której dane dotyczą.

4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

4.1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat danej osoby, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. INNE DANE

5.1. Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Użytkowników, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (gdy Użytkownik wszedł do Serwisu poprzez link), informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Ultra Trail Academy. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika. 

5.2. Usługodawca może korzystać z narzędzi analitycznych Google Analytics, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, czasu spędzonego w Serwisie, przedziału wiekowego Użytkownika, płci Użytkownika, przybliżonej lokalizacji Użytkownika, zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników i nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO. 

5.3. Usługodawca może też korzystać z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, w ramach, których ma także dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników. Informacje, o których mowa w zdaniach poprzedzających, nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników i nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. W tym celu Usługodawca wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. 

6.2. Niezależnie od powyższego, Usługodawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danej osoby szkodliwego oprogramowania (malware), jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, każda osoba powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

7. PLIKI COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania Serwisu oraz oferowanych przez Usługodawcę funkcjonalności, Usługodawca korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich. 

7.2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. 

7.3. Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 

7.4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 

7.5. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi w Serwisie. 

7.6. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcjonalności Ultra Trail Academy. 

7.7. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej. 

7.8. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania jego zawartości do preferencji lub zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, w tym liczba kliknięć i ścieżka poruszania się przez Użytkownika w Ultra Trail Academy w celu doskonalenia jej wyglądu i organizacji treści, czasu spędzonego w Serwisie, liczby Użytkowników i częstotliwości odwiedzania przez nich Serwisu. 

7.9. Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach: 
Cookies jakiego narzędzia: Google Analytics
Cel zapisania: za pomocą plików cookie zbiera informacje o tym w jaki sposób odwiedzający korzystają z Ultra Trail Academy. Informacje te są używane do analizowania zagregowanych danych i ulepszania, na ich podstawie, Serwisu
Cookies jakiego narzędzia: Facebook Pixel   
Cel zapisania: jest to narzędzie, które pomaga mierzyć skuteczność reklam z Facebooka na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników
Cookies jakiego narzędzia: GetResponse      
Cel zapisania: jest to narzędzie, które wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji dotyczących zachowania Użytkowników na stronach www w celach analitycznych

7.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 31 października 2022 r.
Szukaj